هفت خواهران مسکو روسیه

_خواهران_روسیه_2.jpg

در سال های 1957 - 1948 به دستور جوزف استالین بعد از جنگ جهانی دوم برای تجلیل از دولت شوروی و رقابت با آسمان خراش ایلت متحده آمریکا ساخته شد .در سال 1947 این طرح احداث 8 آسمان خراش به مناسبت جشن 800 مین سال احداث مسکو جشن گرفته شده بود اما ساخت یکی از ساختمانها که در محله کیتای گوراد که در حال انجام بود پس از مرگ استالین در سال 1953 متوقف شد .

بر اساس طراحی استالین کاخ شورا ها به عنوان ساختمان مرکزی در روسیه قرار داشت و بر فراز سایر ساختمان ها یک چشم به نماد تمدن غرب به سمت ساختمان اصلی متمرکز می شوند .

_خواهران_روسیه_3.jpg